Wado Ryu Katas

List of Wado Ryu Karate Katas

 • Pinan Nidan
 • Pinan Shodan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Kushanku
 • Naihanchi
 • Chinto
 • Bassai
 • Seisan
 • Wanshu
 • Jion
 • Jitte
 • Neseishi
 • Rohai